Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định mới về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 15/01/2016

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

dang ky doanh ngiepTheo đó, doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp tách Giấy chứng nhận đầu tư; biên bản họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tách nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Quy định này dành riêng cho trường hợp nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục tách giấy phép. Theo đó, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn từng trường hợp cụ thể như sau:

Tách Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 20.

Tương tự đối với trường hợp của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kýthuế;

– Giấy đề nghị bổsung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lụcII-19 ban hành kèm theo Thông tư 20.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trường hợp chưa thực hiện thủ tục tách giấy phép mà muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi trường hợp quy định cụ thể tại Nghị định 78. Đồng thời, kèm theo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là các giấy tờ quy định tại Thông tư 20 như đã nêu ở trên.

Tùy từng trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay chi nhánh mà doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở.

Trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Theo quy định tại Thông tư 20, kể từ ngày 15/01/2016, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thay thế bằng:

– Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; hoặc

– Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đống đối với công ty cổ phần.

Quy định này sẽ giải quyết được vấn đề thời gian cho các doanh nghiệp. Theo đó, các thành viên/cổ đông từ xa có thể gửi ý kiến về để nhanh chóng tiến hành thủ tục cần thiết cho việc đăng ký doanh nghiệp thay vì phải thu thập chữ ký trên biên bản họp để hoàn tất thủ tục như quy định hiện hành.

Trường hợp thông báo thay đổi cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi thay đổi nội dung nêu trên, doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính, nội dung nay chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa tiến hành niêm yết.

Riêng đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy phép hoạt động, Thông tư 20 quy định hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doahh sau khi thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp:

– Công ty nhà nước chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại;

– Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cũng theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người ký hồ sơ lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh .

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được thực hiện tương tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 15/01/2016 thay thế cho Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.