Nội dung kiểm toán chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản

(VAC) Ngày 13/3/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, nội dung kiểm toán chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản gồm có:

Một là, kiểm toán các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng. Cụ thể những nội dung sau:

Kiểm tra nguyên nhân và giá trị thiệt hại, kiểm tra biên bản và chứng từ bồi thường của công ty bảo hiểm để tính ra phần thiệt hại không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Xác định đúng theo các nguyên tắc quy định của Nhà nước về chi phí thiệt hại.

Xác định chi phí đầu tư không tính vào giá trị công trình trên cơ sở các căn cứ đánh giá thiệt hại; đối chiếu với giá trị khối lượng công trình được nghiệm thu kiểm tra tính đúng đắn của quyết định huỷ bỏ, căn cứ để tính giá trị khối lượng huỷ bỏ.

Hai là, kiểm toán các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản.

Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 27/4/2017.

Theo thuvienphapluat.vn