Hướng dẫn thêm về tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập

Tiếp theo Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/03/2016 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc (MST NPT), ngày 15/3/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1022/TCT-TNCN để hướng dẫn thêm việc thực hiện kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công.

thue TNCN

Theo đó, tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động khi tiến hành khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán ủy quyền sẽ thực hiện như sau:

Tại chỉ tiêu [36] Tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Trường hợp tổ chức sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế, sau khi khai đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ tại chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 05-1/BK-TNCN, hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [19]) lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN. Đối với Tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Theo tapchithue.com.vn