Hướng dẫn triển khai Nghị định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng

Ngày 17/6/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Công văn hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Để thực hiện Nghị định bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, Tổng Liên đoàn động Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai quy định của Chính phủ.

Cụ thể, tại Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất, với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP sẽ tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, nội dung đã thực hiện là chế độ tiền lương trả cho lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Tổng Liên đoàn động Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để triển khai thực hiện quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

Về cơ chế và đối tượng áp dụng, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, Công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động.

Trong đó, mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng. Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cần rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp; không được xóa bỏ hay cắt giảm các chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, công đoàn cấp trên cơ sở cần hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.