Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định số 57/2021/NĐ-CP, sẽ có thêm một số đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, Nghị định bổ sung thêm đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi thuế TNDN khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể:

Thứ nhất, có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015.

Thứ hai, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo Luật sửa đổi các luật về thuế 2014.

Thứ ba, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP nhưng không quy định chuyển tiếp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được cấp phép và hoạt động trước ngày 01/01/2015.

Do đó, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP được ban hành để giải quyết ưu đãi đầu tư về thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hoạt động trước ngày 01/01/2015 đúng quy định của pháp luật.