06 trường hợp thu hồi nhà, đất là tài sản công từ 2018

[VAC] Chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018, Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó, quy định cụ thể 06 trường hợp thu hồi nhà, đất là tài sản công

Theo đó, nhà, đất là tài sản công được thu hồi trong các trường hợp sau:

Một là, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng.

Hai là, sử dụng nhà, đất không đúng quy định mà phần diện tích sử dụng không đúng quy định có thể tách thành cơ sở độc lập.

Ba là, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi được giao hoặc đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở tại địa điểm mới mà không được phê duyệt dưới các hình thức theo quy định.

Bốn là, chuyển nhượngbántặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định.

Năm là, nhà, đất được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ.

Sáu là, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại cho Nhà nước.