Từ 1/7, giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định nêu rõ giảm thuế giá trị gia tăng: 1. Giảm thuế giá trị gia tăng […]

Các chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

Tháng 3/2023 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế – tài chính chính thức có hiệu lực Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản […]

Chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi […]

Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN. Thông tư số […]