Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Các trường hợp được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế được quy định tại Điều 15, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020. Theo Điều 15, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, hai trường hợp doanh nghiệp được […]