Kiểm toán

“Cung cấp các dịch vụ kiểm toán luôn luôn là thế mạnh của VAC. Các dịch vụ kiểm toán do VAC cung cấp đều được lập kế hoạch và tiến hành theo các Quy trình kiểm toán chuẩn do VAC xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.” Xem thêm