Bản tin VAC tháng 7/2016

Một số lưu ý thay đổi về Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 27/5/2016; Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13/06/2016; Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016; Nghị định 53/2016/NĐ-CP 13/06/2016; Công văn 2543/TCT-KK ngày 08/06/2016…  

Bản tin VAC tháng 6/2016

Một số lưu ý về luật số 106/2016/QH13; Luật số 107/2016/QH13; Thông tư 61/2016/TT-BTC; Nghị quyết số 35/NQ-CP; Công văn số 2025/TCT-TNCN; Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 27/5/2016…